تهران، بزرگراه ستاری
021-47696

فنی و مهندسی

واحد فنی و مهندسی شركت بهداش با هدف نيل به اهداف شركت و خودکفایی در زمینه های تکنولوژی و خدمات فنی تشکیل شده و با استفاده از كادر و نيروهای مجرب تعريف شده، از تمامی ظرفيت و پتانسيل موجود شرکت در این راستا استفاده می نمايد.

از اهم وظایف و خدمات اين واحد می توان به موارد زير اشاره نمود:

واحدهای فنی زير مجموعه بخش فنی و مهندسی عبارتند از:

مكانيک، آهنگری و تاسيسات، امور ساختمانی، نقاشی و عايق كاری، ابزاردقيق، كاليبراسيون، برق، ماشين كاری، اجرای پروژه ها، ساخت ماشين آلات، برنامه ريزی فنی و پروژه ها، طراحی ساختمانی و بهينه سازی انرژی و سفارشات فنی