افتتاح کوره سیلیکات - شرکت شیمیایی بهداش
تهران، بزرگراه ستاری
021-47696