زئولیت 3A

غربالهای مولکولی
نام تجاری: بهداسیو 3A
نام شیمیایی : زئولیت 3A

Description

کاربرد :

 

کاتیون اصلی تشکیل دهنده زئولایت 3A یون پتاسیم می باشد و این زئولیت دارای قطر حفرات 3 آنگستروم است. زئولیت 3Aبه طور کلی در فرآیندهای جداسازی بکار برده می شود . عمده کاربردهای آن به صورت زیر می باشد:
نم زدایی از جریان گازهای غیر اشباع مانند هیدروکربن ها شامل، گازهای حاصل از شکست هیدروکربن ها، پروپیلن، بوتادئین یا استیلن، خشک کردن مایعات قطبی مانند اتانول یا متانول، جذب مولکول هایی مانند آمونیاک یا آب از جریان N2/H2

Additional information

شکل ظاهری

پودر

(5%)pH

حداکثر 11

جذب استاتیک(RH =60@), %

حداقل 24

وزن حجمی,gr/ml

حداقل 0/45

سیلیس بر حسب SiO2 (درصد جرمی), %

33±2

آلومینیوم بر حسب Al2O3 (درصد جرمی), %

27±2

متوسط اندازه ذرات،mm

کمتر از 10

درصد کاهش وزن در 800 درجه سیلیسیوس در یک ساعت, %

19±2

There are no reviews yet.

Be the first to review “زئولیت 3A”

Your email address will not be published.