زئولايت 4A

صنایع شوینده

نام تجاری: مازئو4A

نام شیمیائی: آلومینوسیلیکات

Description

کاربرد:

 

زئولیت ها سازنده های تبادل یونی هستند که یون های سدیم را جایگزین یون های سختی آب (کلسیم و منیزیم) می کنند. بیشتر پودرها و قرص های مواد شوینده مدرن که فسفات ندارند ، حاوی زئولیت هستند. مهمترین دلیل، افزایش آگاهی و نگرانی در مورد اثرات آلایندگی فسفات می باشد که در بیشتر مواد شوینده در سراسر جهان استفاده می شود. اقدامات قانونی نیز در بسیاری از کشورها برای جلوگیری یا محدود کردن استفاده از شوینده های سازنده فسفات تصویب شد. این امر منجر به توسعه و استفاده از زئولیت 4آ به عنوان جایگزین فسفات شده است،به دلیل عملکرد بالا و ایمنی مطلوب و خصوصیات اکولوژیکی که دارند

Additional information

شکل ظاهری

پودر

رنگ

سفید

درصد کاهش وزن در 800⁰C

18-22

درصد دانسيته توده (gr/cm3)

ماکزیمم 0.5

There are no reviews yet.

Be the first to review “زئولايت 4A”

Your email address will not be published.