تهران، بزرگراه ستاری
021-47696

منشور اخلاقی

خط‌مشی اخلاق تجاری شرکت شیمیایی بهداش
حمایت از استانداردهای کاری مناسب
شرکت شیمیایی بهداش تمام تلاش خود را بکار می‌گیرد تا به عنوان یک شرکت و یکی از اعضاء جامعه، قابل اعتماد بوده و مسئولیت‌های خود را نسبت به جامعه، نهادهای مردمی NGO ها و پاسداشت محیط زیست به نحو ‌‌احسن انجام دهد. این شرکت با احترام به ارزش های حاکم در هر جامعه ایی که فعالیت دارد به تمامی مشتریان، تامین کنندگان و اعضاء جامعه اطمینان میدهد که در این شرکت:
با تمامی افرادی که به هر نحوه، در تامین، تولید و توزیع محصولات شرکت‌ دخیل هستند با احترام رفتار میشود و حقوق و کرامت انسانی آنها مورد احترام کامل شرکت میباشد.
شرکت شیمیایی بهداش خود را متعهد به رعایت تمامی الزامات اخلاق تجاری (Ethical Trading Initiatives Base Code) و مجموعه قوانین اخلاقی می داند. همچنین شرکت خود را به تبعیت از الزامات قانونی کشورهایی که‌ در آن فعالیت می‌نماید و نیز الزمات کنوانسیون‌های سازمان بین الملی کار متعهد میداند.
الزامات اخلاق تجاری بر اساس ETI که شرکت خود را به آنها متعهد میداند به شرح ذیل میباشد:
1- در شرکت به هیچ عنوان کار اجباری وجود ندارد.
2- آزادی مشارکت پرسنل در انتخابات و آزادی پیمانهای جمعی مورد احترام است.
3- شرایط کار ایمن و بهداشت کارکنان رعایت میگردد.
4- به هیچ وجه از کودکان و افراد زیر سن قانونی (18 سال) در شرکت استفاده نمیگردد.
5- کفایت حقوق و دستمزد، مطابق قوانین مصوب وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، براساس عرف و شرایط منطقه ای.
6- زمان کار ساعت کار بیش از حد نمی‌باشد.
7- در تعریف شرایط جذب، استخدام، ارتقاء، تخصیص کار، دسترسی به آموزش، و پایان کار بدون تبعیض و بر اساس مقررات عمل میشود.
8- در تمامی قراردادهای کار، شرایط استخدام و روابط کاری شفاف میباشد و تمامی قراردادها الزامات قانون کار را پوشش میدهد.
9- وجود هر نوع تهدید و یا رفتار مغایر با کرامت انسانی به هیچ عنوان پذیرفته نمیشود.
دامنه شمول تعهدات فوق شامل تمامی افراد مشروحه ذیل میباشد:
کارکنانی که به طور مستقیم توسط شرکت طی قراردادهای کار مشغول هستند.
کارکنان شاغل و یا ارائه شده توسط پیمانکاران و یا سازمان های تامین نیرو در محل شرکت و یا محل تعیین شده توسط شرکت که به انجام کار برای یا به نمایندگی از شرکت مشغول هستند.
مديرعامل شركت
داوود عابدی آملی