دفتر مرکزی - شرکت شیمیایی بهداش
تهران، بزرگراه ستاری
021-47696