برای اولین بار در ایران : تولید آلومینیم سل - شرکت شیمیایی بهداش
تهران، بزرگراه ستاری
021-47696